VISION - MISSION - CORE VALUES

VISION

Với nội lực sẵn có kết hợp những diễn biến thuận lợi của thị trường bao bì, công ty xác định tầm nhìn đến năm 2025 nằm trong Top 3 đầu ngành bao bì mềm tại VN, trong đó màng PE, PVC thổi là lĩnh vực trọng yếu.

MISSION

Cung cấp những sản phẩm  tốt nhất với giá cạnh tranh. Sự hài lòng khách là thước đo năng lực hoạt động của công ty. Đảm bảo chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần của CBCNV trong công ty.

CORE VALUES

  • Đoàn kết trong từng bộ phận làm việc.
  • Chất lượng trong từng sản phẩm.
  • Sáng  tạo trong công việc.
  • Chuyên  nghiệp trong từng thao tác.
  • Tiết kiệm trong từng hoạt động.
  • Hợp tác với từng đối tác.
  • Năng suất hiệu quả.
  • Thân thiện môi trường.
  • Đóng góp cộng đồng, xã hội.
  • Phát  triển bền vững.